Introduction Activities Project References Repair & Results Marine Scrubber Repair Supervision and inspection Contact

Stainless Steel Cargo Tanks Projects

Grinding Stainless Steel and Polishing Stainless Steel Cargo Tanks

On board of Chemical Tankers with Stainless Steel Cargo Tanks most common problems are:

The methods normally used to remove corrosion and (weld) discolorations are mechanical surface treatment and chemical surface treatment. Stainless Steel surface repair method to remove corrosion, discolorations and heat tints (weld discolorations) is by powered mechanical grinding, sanding, polishing and buffing, using abrasive materials suitable for Stainless Steel.

ISTECH Metal Finish BV uses the highest quality standards for grinding and polishing stainless steel by using Precision-Shaped Grain sanding discs that maximize productivity, resulting in a superior clean, very smooth and corrosion-free stainless steel surface.

Following grinding and polishing, the procedure pickling and passivation will be carried out according to ASTM A-380 - Standard Practice for Cleaning, Descaling and Passivation of Stainless Steel Parts, Equipment and Systems.

Chemical Surface Treatment by Pickling and Passivation

Chemical Surface Treatment by Pickling and Passivation will result in a superior clean and passive stainless steel surface condition.
Stainless steels readily create a protective passive surface film when exposed to oxygen containing environments (such as air or moisture). Chromium in the steel reacts with oxygen in the environment to form a chromium oxide protective layer that is chemically inactive. Surface impurities (such as dirt, grease, free iron, oxide scale, etc.) from part manufacturing processes can interfere with the formation of this protective oxide film.

Pickling and passivating are both chemical cleaning methods used to remove impurities from the surface of stainless-steel parts and allow oxygen to interact with the stainless-steel surface more uniformly. The degree of cleanliness required on a surface depends on the application. Some applications such as food-handling, pharmaceutical or high-purity water require surfaces with very high levels of cleanliness to ensure their process streams are not contaminated with impurities that might be present from the part manufacturing process.

ASTM-A967, International Standard Specification for Chemical Passivation Treatments for Stainless Steel Parts, defines passivation as the chemical treatment of a stainless steel with a mild oxidant (such as a nitric acid solution) for the purpose of removing free iron or other foreign matter, but which is generally not effective in removal of heat tint or oxide scale. The amount of material that this process removes from the part surface is in micro- inches, so it is normally done on a part in its final machined geometry. Nitric acid and citric acid-based solutions are the most commonly used chemicals for passivation. Many vendors add their own blend of proprietary chemicals and additives to enhance the effectiveness of these acid-based solutions.

Pickling, often referred to as chemical descaling, is a more aggressive chemical treatment than passivation. This treatment is most often done on parts that are not in their final machined geometry. The process can remove heat tint and other heavy, tightly adhering oxide scales that form during high-temperature operations such as heat treatment or welding. A nitric-hydrofluoric acid blend is the most widely used acid pickling solution. Acid concentration, solution temperature and contact time need to be carefully controlled during this process to ensure parts are not overpickled. Over-pickling can result in damage to the stainless steel that would result in loss of corrosion resistance. Thorough rinsing is also important to ensure all residual chemicals are removed from the surface. According to ASTM A967, after a surface has been pickled, a separate passivation chemical treatment is not necessary to create the protective oxide layer. However, some customers do ask for both to ensure all impurities are removed from the part surface. Post-cleaning operations, such as placing parts in a bath of sodium dichromate, can help to accelerate the formation of the protective passive film on clean stainless-steel surfaces.

ISTECH Metal Finish BV provides the following technical services on site / on board in the best interest of your Stainless Steel Cargo Tanks, Scrubbers, Pipe Systems, Process and Storage Tanks:

Marine project references:

Slijpen en polijsten van roestvaststalen ladingtanks

Aan boord van chemicaliëntankers met roestvaststalen ladingtanks zijn de meest voorkomende problemen:

De methoden die normaal gesproken worden gebruikt om corrosie en (las)verkleuringen te verwijderen zijn mechanische oppervlaktebehandeling en chemische oppervlaktebehandeling. De reparatiemethode voor het oppervlak van roestvast staal om corrosie, verkleuringen en hittetinten (lasverkleuringen) te verwijderen, gebeurt door middel van mechanisch slijpen, schuren, polijsten en polijsten, met behulp van schurende materialen die geschikt zijn voor roestvast staal.

ISTECH Metal Finish BV gebruikt voor het slijpen en polijsten van roestvast staal de hoogste kwaliteitsnormen door gebruik te maken van Precision-Shaped Grain-schuurschijven die de productiviteit maximaliseren, wat resulteert in een superieur schoon, zeer glad en corrosievrij roestvrijstalen oppervlak.

Na het slijpen en polijsten wordt de procedure van beitsen en passiveren uitgevoerd volgens ASTM A-380 - Standaardpraktijk voor het reinigen, ontkalken en passiveren van roestvaststalen onderdelen, apparatuur en systemen.

Chemische oppervlaktebehandeling door beitsen en passiveren

Chemische oppervlaktebehandeling door middel van beitsen en passivatie zal resulteren in een superieure schone en passieve oppervlakteconditie van roestvast staal.
Roestvast staal vormt gemakkelijk een beschermende passieve oppervlaktefilm wanneer het wordt blootgesteld aan zuurstofhoudende omgevingen (zoals lucht of vocht). Chroom in het staal reageert met zuurstof uit de omgeving en vormt een beschermende laag van chroomoxide die chemisch inactief is. Onzuiverheden op het oppervlak (zoals vuil, vet, vrij ijzer, oxideaanslag, etc.) afkomstig van de productieprocessen van onderdelen kunnen de vorming van deze beschermende oxidefilm verstoren.

Beitsen en passiveren zijn beide chemische reinigingsmethoden die worden gebruikt om onzuiverheden van het oppervlak van roestvaststalen onderdelen te verwijderen en ervoor te zorgen dat zuurstof gelijkmatiger met het roestvaststalen oppervlak kan interageren. De vereiste mate van reinheid van een oppervlak is afhankelijk van de toepassing. Sommige toepassingen, zoals de voedselverwerking, de farmaceutische industrie of water met een hoge zuiverheidsgraad, vereisen oppervlakken met een zeer hoog zuiverheidsniveau om ervoor te zorgen dat hun processtromen niet worden verontreinigd met onzuiverheden die mogelijk aanwezig zijn tijdens het productieproces van onderdelen.

ASTM-A967, Internationale standaardspecificatie voor chemische passivatiebehandelingen voor roestvaststalen onderdelen, definieert passivatie als de chemische behandeling van roestvast staal met een mild oxidatiemiddel (zoals een salpeterzuuroplossing) met als doel vrij ijzer of ander vreemd materiaal te verwijderen. maar dat is over het algemeen niet effectief bij het verwijderen van hittetint of oxidehuid. De hoeveelheid materiaal die door dit proces van het oppervlak van het onderdeel wordt verwijderd, wordt in micro-inch uitgedrukt, dus dit wordt normaal gesproken gedaan op een onderdeel in de uiteindelijke machinaal bewerkte geometrie. Salpeterzuur en op citroenzuur gebaseerde oplossingen zijn de meest gebruikte chemicaliën voor passivering. Veel leveranciers voegen hun eigen mengsel van gepatenteerde chemicaliën en additieven toe om de effectiviteit van deze op zuur gebaseerde oplossingen te verbeteren.

Beitsen, vaak chemisch ontkalken genoemd, is een agressievere chemische behandeling dan passivering. Deze behandeling wordt meestal uitgevoerd op onderdelen die zich niet in de uiteindelijke machinaal bewerkte geometrie bevinden. Het proces kan hittetint en andere zware, stevig hechtende oxideafzettingen verwijderen die zich vormen tijdens operaties bij hoge temperaturen, zoals warmtebehandeling of lassen. Een salpeter-waterstofzuurmengsel is de meest gebruikte zure beitsoplossing. De zuurconcentratie, de temperatuur van de oplossing en de contacttijd moeten tijdens dit proces zorgvuldig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de onderdelen niet worden over-gebeitst. Over-beitsen kan leiden tot schade aan het roestvast staal, waardoor de corrosieweerstand verloren gaat. Grondig spoelen is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat alle resterende chemicaliën van het oppervlak worden verwijderd. Volgens ASTM A967 is, nadat een oppervlak is gebeitst, geen afzonderlijke chemische passivatiebehandeling nodig om de beschermende oxidelaag te creëren. Sommige klanten vragen echter om beide om ervoor te zorgen dat alle onzuiverheden van het oppervlak van het onderdeel worden verwijderd. Nareinigingswerkzaamheden, zoals het plaatsen van onderdelen in een bad met natriumdichromaat, kunnen de vorming van de beschermende passieve film op schone roestvaststalen oppervlakken helpen versnellen.

ISTECH Metal Finish BV en ISTECH Stainless Treatment bieden de volgende technische diensten op locatie / aan boord in het beste belang van uw roestvaststalen ladingtanks, scrubbers, leidingsystemen, proces- en opslagtanks:

Marine project referenties: